Všeobecné Obchodné podmienky

Spoločnosti S PoweR export - import, s.r.o., so sídlom Pečnianska 31, 851 01, Bratislava, IČO: 31 367 551, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6561/B (ďalej aj ako „Predávajúci“) pre predaj tovaru prostredníctvom internetového predaja.

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre akékoľvek dodávky tovaru realizované Predávajúcim prostredníctvom internetového predaja.
  2. Kupujúcim sa na účely VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.kozmetikaprevas.sk (ďalej len „Webová stránka“). Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Predávajúci ponúka.
  3. Kupujúci bude môcť Objednávku odoslať až potom, čo na Webovej stránke vyjadrí svoj súhlas so znením VOP.
  4. Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je tvorený uzatvorenou kúpnou zmluvou (elektronická objednávka a jej potvrdenie) a týmito VOP.
  5. Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  6. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru.
 2. Tovar
  1. Tovarom sa na účely VOP rozumenú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke na Webovej stránke alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie Kupujúceho.
  2. Sortiment internetového výdaja spolu s opisom hlavných vlastností, cenou a kódom jednotlivých produktov ako aj údajom o ich dostupnosti je uvedený na Webovej stránke v sekcii Produkty.
 3. Prijímanie objednávok / uzatváranie kúpnych zmlúv
  1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru výlučne na základe elektronickej objednávky (ďalej len ako „Objednávka“) uvedenej na Webovej stránke v sekcii s názvom Pokladňa po vložení vybraných produktov do nákupného košíka a prejdení do sekcie Pokladňa.
  2. V rámci sekcie Pokladňa si Kupujúci môže zvoliť medzi nákupom bez registrácie na Webovej stránke alebo ako registrovaný zákazník po registrácii prostredníctvom registračného formulára.
  3. Po výbere jednej z možností podľa bodu 3.2 VOP Kupujúci pristúpi k vyplneniu Objednávky, ktorá obsahuje:
   1. fakturačné údaje Kupujúceho:
    1. meno a priezvisko Kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu;
    2. fakturačnú adresu Kupujúceho;
    3. dodaciu adresu Kupujúceho za predpokladu, že sa nezhoduje s fakturačnou adresou Kupujúceho;
    4. elektronickú adresu Kupujúceho;
    5. telefónne číslo Kupujúceho;
   2. zvolený spôsob platby za tovar;
   3. zvolený spôsob dopravy tovaru a termín dodania tovaru;
   4. súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúceho;
   5. súhlas Kupujúceho s VOP;
   6. potvrdenie Kupujúceho, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť cenu;
   7. potvrdenie odoslania Objednávky Kupujúcim.
  4. Prijatá Objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená, keď Predávajúci potvrdí prijatie Objednávky Kupujúcemu a to zaslaním emailovej správy na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.
  5. Potvrdenie prijatia Objednávky (ďalej len „Potvrdenie“) obsahuje:
   1. označenie objednaného tovaru s uvedením počtu kusov jednotlivých produktov;
   2. celkovú cenu tovaru vrátane dane s pridanej hodnoty s uvedením poplatku za doručenie tovaru a iných nákladov a poplatkov;
   3. spôsob platby za tovar;
   4. termín a miesto doručenia/odovzdania tovaru;
   5. spôsob doručenia/dopravy tovaru.
 4. Platobné podmienky
  1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas a riadne tak, ako bude táto uvedená v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade.
  2. Kupujúci môže za tovar zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov, tak ako budú zobrazené na Webovej stránke:
   1. platbou v hotovosti pri osobnom prebratí v prevádzke Predávajúceho na adrese uvedenej Predávajúcim v Potvrdení.
   2. platbou na dobierku kuriérovi alebo zamestnancovi pošty pri prevzatí zásielky. Platba sa zrealizuje v hotovosti;
   3. platba vopred prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom internet bankingu.
 5. Dodacie podmienky
  1. Kupujúci môže požadovať dodávku Objednaného tovaru:
   1. poštou na adresu, ktorú uvedie v Objednávke; alebo
   2. prostredníctvom dopravcu (kuriéra) na adresu, ktorú uvedie v Objednávke; alebo
   3. osobným odberom u Predávajúceho na adrese uvedenej Predávajúcim v Potvrdení.
  2. Zásielkový výdaj sortimentu ponúkaného na Webovej stránke sa realizuje len na území Slovenskej republiky.
  3. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na základe voľby Kupujúceho. Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť v súlade s platnými právnymi predpismi.
  4. Minimálna hodnota tovaru v rámci jednej Objednávky je 15,- EUR.
  5. Doručovanie poštou s platbou vopred podľa bodu 4.2.3 VOP
   1. pri Objednávke v hodnote od 15,- EUR do 30,- EUR cena dodania (poštovné) je 3,- EUR;
   2. pri Objednávke v hodnote nad 30,- EUR cena dodania (poštovné) je 2,- EUR.

   Cena dodania (poštovné) je splatná spolu s cenou za tovaru. Tovar bude odoslaný na prepravu do 3 dní po úplnej úhrade ceny za tovar a poštovného na účet Predávajúceho.

  6. Doručovanie poštou s platbou na dobierku
   1. pri Objednávke v hodnote od 15,- EUR do 30,- EUR cena dodania (poštovné) je 4,- EUR;
   2. pri Objednávke v hodnote nad 30,- EUR cena dodania (poštovné) je 3,- EUR.

   Cena dodania (poštovné) je splatná pri preberaní tovaru. Tovar bude odoslaný na prepravu do 3 dní od doručenia Potvrdenia. Tovar bude Kupujúcemu odovzdaný po úplnej úhrade ceny za tovar poštovného zamestnancovi pošty odovzdávajúcemu tovar.

  7. Doručovanie kuriérom s platbou vopred podľa bodu 4.2.3 VOP
   1. pri Objednávke v hodnote od 15,- EUR do 30,- EUR cena dodania (poštovné) je 4,- EUR;
   2. pri Objednávke v hodnote nad 30,- EUR cena dodania (poštovné) je 3,- EUR.

   Cena dodania (poštovné) je splatná spolu s cenou za tovaru. Tovar bude odoslaný na prepravu do 3 dní po úplnej úhrade ceny za tovar a poštovného na účet Predávajúceho.

  8. Doručovanie kuriérom s platbou na dobierku
   1. pri Objednávke v hodnote od 15,- EUR do 30,- EUR cena dodania (poštovné) je 6,- EUR;
   2. pri Objednávke v hodnote nad 30,- EUR cena dodania (poštovné) je 5,- EUR.

   Cena dodania (poštovné) je splatná pri preberaní tovaru. Výrobok bude odoslaný na prepravu do 3 od doručenia Potvrdenia. Tovar bude Kupujúcemu odovzdaný po úplnej úhrade ceny za tovar a poštovného kuriérovi odovzdávajúcemu tovar.

  9. Ak si Kupujúci zvolí spôsob prepravy osobný odber, neuhrádza žiadne dodacie náklady.
  10. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v lehote uvedenej v Potvrdení.
  11. V prípade, že si Kupujúci objedná tovar, ktorý nie je u Predávajúceho na sklade, Predávajúci vynaloží úsilie na to, aby dokázal tovar pre Kupujúceho zabezpečiť. V prípade tovaru, ktorý nie je u Predávajúceho na sklade, kúpna zmluva je uzatvorená až momentom doručenia potvrdenia o zadovážení tovaru, ktorý nebol na sklade a to zaslaním na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke. Výrobok, ktorý nie je na sklade a ktorý sa Predávajúcemu podarilo zadovážiť, bude Kupujúcemu odoslaný podľa zvoleného spôsobu dodania a platby. V prípade, že sa Predávajúcemu nepodarí tovar v primeranej dobe zabezpečiť sú zmluvné strany oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  12. Termínom dodania nie je Predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci (vis maior), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva lehota Predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
  13. Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od Kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v Potvrdení. V prípade preberania tovaru osobou odlišnou od Kupujúceho, je táto osoba povinná preukázať sa Potvrdením a platným občianskym preukazom.
  14. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Ak kupujúci tovar neskontroluje pri jeho preberaní, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto kontrole, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase preberania tovaru. Mechanické poškodenie obalu a prípadné množstevné chyby je Kupujúci povinný uplatniť u doručovateľa, resp. u pracovníka osobného odberu.
  15. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie Kupujúci zmaril už uhradená, je Predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá Kupujúcemu. 
  16. Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť lehotu 5 dní na požiadanie Predávajúceho o náhradné doručenie tovaru spolu s určením spôsobu doručenia, pričom dodacie náklady (poštovné) podľa bodov 5.4 až 5.9 VOP je Kupujúci povinný uhradiť za prvé ako aj náhradné doručovanie tovaru. V prípade opätovnej voľby osobného odberu tovaru, je Kupujúci povinný pri prevzatí tovaru zaplatiť Predávajúcemu dodacie náklady vo výške 4,- EUR. V prípade, že Kupujúci v uvedenej lehote Predávajúceho požiada o náhradné doručenie tovaru, Predávajúci zabezpečí náhradné dodanie tovaru spôsobom oznámeným Kupujúcim. V prípade, že Kupujúci opätovne tovar neprevezme, Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  17. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia Kupujúcim.
  18. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim.
 6. Záruka a reklamácie
  1. Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, záručná doba je 24 hodín. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak. Kupujúci je povinný pri reklamácii vyplniť reklamačný formulár, ktorý bude prístupný aj na Webovej stránke.
  2. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný:
   1. doručiť Predávajúcemu reklamovaný výrobok osobne alebo poštou na adresu S PoweR export - import, s.r.o., Pobočka Prešov, Budovateľská 50, 080 01 Prešov spolu s potvrdením o zakúpení tovaru a záručným listom, ak bol tento súčasťou výrobku;
   2. popísať vady, pre ktoré je výrobok predkladaný na reklamáciu; a
   3. uskutočniť voľbu niektorého z práv podľa bodov 6.8 až 6.10 VOP.
  3. Reklamácia sa považuje za uplatnenú splnením poslednej z povinností podľa bodu 6.2 VOP.
  4. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie do piatich dní po splnení poslednej z povinností podľa bodu 6.2 VOP a to zaslaním na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v reklamačnom formulári, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  5. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie Kupujúcemu doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci zašle doklad o vybavení reklamácie Kupujúcemu na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v reklamačnom formulári.
  6. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa bodov 6.8 až 6.10 VOP uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu jedným z týchto spôsobov:
   1. odovzdaním opraveného výrobku;
   2. výmenou výrobku;
   3. vrátením kúpnej ceny výrobku;
   4. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku; alebo
   5. odôvodneným zamietnutím reklamácie.
  7. Predávajúci nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri vadách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, neodborným zásahom do jednotlivých častí výrobku, ktoré zistí Predávajúci, pokiaľ zistená vada vznikla z uvedených dôvodov. V prípade, že vada nebola Predávajúcim kvalifikovaná ako záručná, Predávajúci môže výrobok opraviť a to na základe súhlasu Kupujúceho s vykonaním opravy výrobku a s jej cenou.
  8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia, aby sa vec riadne užívala, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  10. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy vrátiť Kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar alebo dodať nový tovar.
 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci má právo tovar zakúpený v internetovom obchode vrátiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom vrátenia tovaru Predávajúcemu.
  2. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie výrobku, aj pred prevzatím tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy pred prevzatím tovaru, nie je Kupujúci oprávnený tovar prevziať. Ak Kupujúci napriek odstúpeniu od kúpnej zmluvy tovar prevezme, považuje sa jeho odstúpenie za neúčinné a uplatní sa nasledovný postup:
   1. ak Kupujúci za tovar ešte nezaplatil, je povinný ho zaplatiť spôsobom zvoleným v Objednávke;
   2. ak Kupujúci za tovar už zaplatil, Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby, ktoré od neho prijal.
  3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
   1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho;
   2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
   3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
  4. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u Predávajúceho podľa bodu 7.1 VOP doručením písomného odstúpenia a vracaného tovaru Predávajúcemu a to buď poštou, osobne na adrese S Power export-import s.r.o. , Pobočka Prešov, Budovateľská 50, 080 01 Prešov alebo emailovej adrese saris@spower-exim.sk alebo odoslaním formulára na odstúpenie, ktorý je možné odoslať prostredníctvom Webovej stránky. 
  5. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy spolu s vracaným tovarom bolo odoslané poštou Predávajúcemu, podané osobne na adrese S PoweR spol. s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov  alebo doručené na emailovej adrese saris@spower-exim.sk  najneskôr v posledný deň lehoty.
  6. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy znáša Kupujúci.
  7. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa bodu 7.1 VOP, je Kupujúci povinný doručiť výrobok v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim (doklad o kúpe výrobku).
  8. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim znáša v plnom rozsahu Kupujúci. Kupujúci zároveň znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
  9. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s výrobkom:
   1. ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tohto výrobku, alebo
   2. spôsobom, na ktorý výrobok nie je určený.
  10. V prípade zníženia hodnoty výrobku podľa bodu 7.9 VOP je Predávajúci oprávnený od platieb podľa bodu 7.11 VOP odpočítať sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty výrobku;
  11. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov najneskôr do 7 dní odo dňa splnenia poslednej z nasledovných podmienok:
   1. doručenie oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy alebo uplatnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy osobne podľa bodu 7.4 VOP;
   2. doručenie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  12. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci je oprávnený vždy vrátiť platby prevodom na účet Kupujúceho, ak mu ho Kupujúci oznámil. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
  13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné poskytnúť Kupujúcemu kúpnou zmluvou dohodnuté plnenie a to zaslaním oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy na emailovú adresu Kupujúceho označenú Objednávke. V prípade, že do doručenia odstúpenia Kupujúcemu, Kupujúci zaplatil cenu za tovar, Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade odstúpenia podľa tohto bodu VOP Predávajúci nemá voči Kupujúcemu žiadne nároky.
  14. Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak Kupujúci v termíne splatnosti za tovar riadne nezaplatil, alebo ak sa Kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru a to doručením písomného odstúpenia Kupujúcemu alebo zaslaním odstúpenia na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.
 8. Ochrana osobných údajov
  1. Podmienky spracovania osobných údajov Kupujúceho ako aj ochrany osobných údajov sú upravené v sekcii Ochrana súkromia na Webovej stránke.
 9. Kontakty
  1. Telefonický kontakt a elektronický kontakt na Predávajúceho pre účely komunikácie s Kupujúcim sú nasledovné:
   1. Tel. číslo 051/7762958 v hodinách od 9.00 do 16.00.
   2. Emailová adresa saris@spower-exim.sk.
 10. Alternatívne riešenie sporov medzi predávajúcim a Kupujúcim
  1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je každá právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).
  2. Ak má Kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na Predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 11. záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd.
  3. Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nespôsobuje to neplatnosť, neúčinnosť ani nevymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na Webovej stránke. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.
  5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 16.04.2016.